logotop logobanner2

Arşivlendi

Hakkımızda

Zamanın duygu, düşünce ve hayat tarzını müşahhas çizgilerle geleceğe taşımanın adıdır, Mühendislik. Bu yönüyle Mühendislik, kuşaklar arasındaki köprülerdir. Mühendisliğin bu keyfiyet derinliğine katkıda bulunabilme niyetiyle 1992 yılında 35 Kurucu Üyenin bir araya gelmesiyle Mühendisler Vakfı kurulmuştur. Mühendisler Vakfı, teknik elemanlar camiasında içtimai yardımlaşmayı, Vakıf imkanları el verdiği nispette ülke kalkınmasına sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan yardım etmeyi ve bilhassa aşağıda zikredilen hizmetleri yapmayı gaye edinmiştir.

Mühendisler camiasına mesleki eğitim konusunda yardımcı olmak, karşılıklı – karşılıksız burslar vermek, eğitim kurumları açmak, yurt binaları yapmak, kurslar tertip etmek, kültürel ve mesleki seminer, konferans ve sempozyumlar düzenlemek, derece alanlara ödüller vermek, Vakfın gayesi uğrunda ileride hizmetleri olacağına inandığı kişileri yurt dışına ilmi araştırma mastır ve doktora yapmak üzere göndermek teknik ve kültürel konularda olmak üzere dergi, kitap, ansiklopedi gibi yayınlar yapmak, kütüphaneler açmak, Vakfın gayelerinin tahakkukuna yardımcı olmak üzere Vakfın mevcutlarını nemalandırmak ve milli gelire katkıda bulunmak gayesi ile sanayi ticaret, inşaat ve ziraat sahalarında işletmeler kurmak ve bunları çalıştırmak,

Meslektaşlarımıza yönelik seminerler düzenlemek, Cuma sohbetleri adı altında konusunda uzman kişileri konuşmacı olarak davet ederek bilgilendirme toplantıları tertiplemek, camiayı ve toplumu ilgilendiren konularda paneller düzenleyerek toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunmak, Ülkede teknoloji üretiminin gelişmesi için bu yöndeki çalışmalara yardımcı olmak ve ödüllendirmek, Mühendislik camiasına mesleki eğitim konusunda destek olmak adına yabancı dil kursları düzenlemek, üniversitelerin mühendislik bölümlerinde eğitim gören öğrencilere her yıl burs vermek, Vakfımızın amaçlarındandır.

Vakıf varlığını; “kuracağı işletmelerden, Vakfın gaye ve hizmetlerini benimseyen kişi ve kuruluşlardan gerek doğrudan doğruya gerekse vasiyet suretiyle yapılacak bağışlar ve hibelerle intikal edecek menkul gayrimenkuller, hak ve alacaklar esham ve tahvilatlardan oluşur, velhasıl iktisadi değeri olan her türlü meşru kazanç ve değerleri Vakıf kanunlarına uygun olarak kabul eder”1 ve bu mal varlığı ile Vakfın gayelerini gerçekleştirmeye çalışır…

Vakıf Senedi

MADDE : 1- VAKFIN ADI : MÜHENDİSLER VAKFI dır.

MADDE : 2- VAKFIN MERKEZİ : Hürriyet cad. yüksel apartmanı No. 104/3 Mecidiyeköy – İstanbul dur.

MADDE : 3- VAKFIN GAYESİ,

Vakıf teknik elemanlar camiasında içtimai yardımlaşmayı gerçekleştirmek Vakıf imkanları elverdiği nisbette, ülke kalkınmasına sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan yardımcı olmak, bilhassa aşağıda zikredilen hizmetleri yapmak üzere kurulmuştur.

a) Ülkede teknoloji üretiminin gelişmesi için bu yöndeki çalışmalara yardımcı olmak ve ödüllendirmek

b) Mühendislik camiasına mesleki eğitim konusunda yardımcı olmak, çocuklarına karşılıklı, karşılıksız burslar vermek, eğitim kurumları açmak, yurt binaları yapmak, kurslar tertip etmek, kültürel ve mesleki seminer, konferans ve sempozyumlar düzenlemek, derece alanlara ödüller vermek, Vakfın gayesi uğrunda ileride hizmetleri olacağına inandığı kişileri yurt dışına ilmi araştırma, doktora ve mastır yapmak üzere göndermek teknik ve kültürel konularda olmak üzere dergi, kitap, ansiklopedi gibi yayınlar yapmak, kütüphaneler açmak,

c) Vakfın gayelerinin tahakkukuna yardımcı olmak üzere vakfın mevcutlarını nemalandırmak ve milli gelire katkıda bulunmak gayesi ile sanayi, ticaret, inşaat ve ziraat sahalarında işletmeler kurmak ve bunları çalıştırmak,

MADDE : 4- Vakfın varlığı

Vakfın kuruluşunda kurucuların Vakfa tahsis ettikleri 30.000 DM ve 20.000.000.- (Yirmi milyon) TL. nakit ile kurulacak işletmelerden, ortaklıklardan ve tesislerden elde edilecek gelirler, vakfın gaye ve hizmetlerini benimseyen kişi ve kuruluşlardan gerek doğrudan doğruya gerekse vasiyet suretiyle yapılacak bağışlar ve hibelerle intikal edecek menkul gayrimenkuller, hak ve alacaklar, esham ve tahvilatlardan oluşur, velhasıl iktisadi değeri olan her türlü meşru kazanç ve değerleri Vakıf kanunlarına uygun olarak kabul eder ve mal varlığına katar.

MADDE : 5- Vakfın organları

a)Genel Kurul – Vakıf Genel Kurulu

b)Yönetim Kurulu – Mütevelli Heyeti

c)Denetim Kurulu – Mukarekeb Heyeti

MADDE : 6- Genel Kurulun Teşekkülü

Vakıf Genel Kurulu vakıf kurucularından oluşur.

MADDE : 7- Genel kurulun görev yetkileri:

a)Vakfın mali durumunu hesaplarını, yönetim ve denetleme kurulunun raporlarını inceleyerek karara bağlamak,

b)Vakıf senedi hükümlerinin yerine getirilmesini kollamak, yönetim ve denetleme kurulu üyelerini ibra etmek,

c) Vakıf senedinin tadiline Vakfın fesih ve tasfiyesine karar vermek,

d)Yönetim ve denetim kurumlarının asil ve yedek üyelerini seçmek,

e) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan bilanço yıllık bütçe ve çalışma programlarını tetkik, tadil ve tasdik etmek,

f)Yönetim kurulunca bu Vakıf Senedi hükümlerine göre çıkarılacak yönetmelikleri ve ihtisas komisyonlarını aynen veya değiştirerek onaylamak,

g)Yönetim Kurulunun getireceği diğer teklifleri inceleyip karara bağlamak.

h)Genel Kurul, vefat veya istifa eden veya başka herhangi bir nedenle üyelikten ayrılan, Genel Kurul Üyelerinin yerine, Yönetim Kurulu veya Genel Kurul Üyelerinden en az iki Üyenin teklifi ile Genel Kurula Üyeler kabul edebilir.

MADDE : 8- Genel Kurul her yıl eylül ayı içinde olağan olarak toplanır. Aşağıda zikredilen durumlarda olağan üstü olarak toplanır.

a.Yönetim Kurul kararı ile,

b.Denetleme Kurulunun yazılı isteği ile

c.Kurucuların

MADDE : 9- Genel Kurul toplantısının gündemi, tarihi ve saati toplantı gününden en az 10 (On) gün önce imza karşılığında veya iadeli taahhütlü mektupla veya kargo ile Genel Kurul Üyelerine bildirilir.

MADDE : 10-Genel Kurul, toplantılarının yapılabilmesi için yarıdan bir fazla kurucu üyenin toplantıda hazır bulunması şarttır. Aksi halde bir hafta sonra aynı yer ve saatte ekseriyet aranmadan toplantı yapılır.

MADDE :11- Genel Kurulda gündemdeki maddeler görüşülür ve kararlar ekseriyetle alınır. Genel Kurulun ekseriyet kararı ile gündeme madde ilave edilebilir veya gündemden çıkarılabilir. Vakıf Senedinin tadili, feshi, tasfiyesi ve senette yazılı müddetti dolmayan Yönetim Kurulu Üyelerinin yenilenmesi hakkındaki kararlar için umumi heyet üyelerinin 3/5 inin hazır bulunacağı toplantıda hazır bulunanların 3/4 ekseriyeti ile karar alınır. Genel Kurulda her Üyenin bir oy hakkı vardır. Ancak Genel Kurula katılamayan Üyeler Genel Kurul Üyelerinden birine, Genel Kurulda kendisini temsil etmek ve oy kullanmak üzere vekalet verebilir. Bir Üye ancak bir Üyeyi vekaletle temsil edebilir.

MADDE : 12- Yönetim Kurulu

Vakfın her türlü işleri, 7 kişilik bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu Üyeleri bu Vakıf Senedi ve ilgili kanunlarla tüzük hükümlerinin verdiği görevleri yapmakla yükümlüdür.

MADDE : 13-Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Kurulca Vakıf Kurucu Üyeleri arasından 3 yıl için seçilir. Ard arda üç toplantıya mazeretsiz olarak katılmayan Yönetim Kurulu Üyesinin görevi Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilebilir. Görevi sona erdirilen vefat eden veya ayrılan Yönetim Kurulu Üyesinin yerine yedek üyelerden en çok oy almış olanı çağrılır. Bu Üye yerine gelmiş olduğu Üyenin görev süresini doldurur. Genel Kurulca Yönetim Kurulu seçimi bir defada yapılır. En çok oy almış olan 14 kişiden ilk 7’si asil Üyeliğe ikinci 7 kişide ise yedek Üyeliğe getirilirler. Eşit oylarda ise kura çekilerek üyeler belirlenmiş olur.

MADDE 14: Yönetim Kurulu seçimden sonra bir hafta içinde toplanarak aralarından birini başkan, birinin başkan yardımcısı, birinin sekreter, birinin muhasip üyeliğe seçer. Yönetim Kurulu en az ayda bir defa toplanır. Ayrıca başkanın veya Kurul Üyelerinden ikisinin isteği ile veya alınan prensip kararı ile belli edilen günler içinde toplanır. Toplantının geçerli olabilmesi için çoğunluğun bulunması şarttır.

Toplantıda alınan kararlar noterden tasdikli karar defterine işlenir. Verilen karara muhalif kalan üyeler muhalefet şerhlerini gerekçeli olarak ve iki gün içinde karar defterine yazıp altını imza ederler. Vakfın her türlü muamelatı Yönetim Kurulu Başkanı ile birlikte imza selahiyetini haiz bir Üye tarafından müştereken yürütülür. Ancak Genel Kurulca ibra edilmeyen Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden aday gösterilemezler. Görevi biten Üyelerin yeniden seçilmesi caizdir.

MADDE 15- Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri:

a)Vakfın mallarını gelirlerini ve her türlü muamelelerini yönetmek bu konuda gerekli harcamaları yapmak,

b)Vakfın ve Vakfa bağlı işletmelerin muamelelerinin yürütülmesi maksadıyla ve kendi sorumluluğu altında olmak üzere Vakfın merkez bürosunun ve işletmelerinin personel kadrosunu ve maaşlarını tespit etmek.

c) Vakfı mahkemelerde ve idari makamlarda gerçek ve tüzel kişilere karşı temsil etmek, gerektiğinde Yönetim Kurulu bu yetkiyi bir üyeye veya avukata verebilir. Vekil tutabilir.

d) Vakıf adına her türlü hukuki, mali sözleşmeleri yapmak ve bu konularda yetkili olacakları tayin etmek,

e)Her faaliyet yılı sonunda Vakfın yıllık bilanço ve yönetim kurulunun ve çalışmalarını açıklayan bir rapor hazırlayıp Genel Kurula sunmak keza her faaliyet yılı başında, yıllık bütçe ve çalışma programını hazırlayarak Genel Kurulun tasvibine arz etmek, bu bütçe ve çalışma programında o yıla ait gayrimenkul yatırımları, işletmeler yatırımları ve buna benzer Vakıf kaynaklarının kullanılmasıyla ilgili teklif ve projelere yer verilir.

f)Vakfın her türlü satın alma ve sarf işlerine karar vermek, Vakıf merkez bürosunun ve işletmelerinin yöneticilerine gerekli ihtiyacı göz önüne alarak satın alma ve sarf yetkisi verebilir.

g)Teknik kültürel ve diğer konularda araştırma, danışma ve ihtisas komisyonları oluşturmak, komisyonların görev sürelerini belirlemek, komisyon üyelerine ücret ancak Genel Kurul kararıyla ödenir.

h) Bu Vakıf Senediyle halli edilen yönetmelikleri ve lüzum göreceği diğer yönetmelikleri hazırlamak ve tatbikat safhasına koymak,

i)Vakfın mal varlığı artırmak Vakıf bu maksatla ve işletmeler yatırımı için Vakıf kanunlarına uygun olarak gerekli izin ve yetki alınmak koşulu ile gayrimenkul alabilir, inşa ettirebilir, devlete veya şirketlere ait hisse senetleri alabilir, holdinglere limitet ve anonim şirketlere iştirak edebilir. Kendi bünyesinde işletme ve şirketler kurabilir.Vakıf amacına ulaşmak için, kanuni sınırlamalar müstesna, miktarı ve değeri sınırlanmış olarak taşınır ve taşınmaz mallar veya her ikisinden müteşekkil her çeşit mal ve mülke mal varlığına bağış, vasiyet sair ölüme bağlı tasarruf yoluyla veya satın alma kiralama suretiyle sahip olmaya. Kullanmaya sahip olduklarını satmaya, devir ferağ etmeye,intifa hakkı almaya veya vermeye, gelirlerini veya karlarını tahsil veya sarfa, Vakfın mal varlığına dair bir veya birden fazla gayrimenkulü veya gelirlerini bir veya birden fazla yatırımda kullanmaya, Vakfın amacına aykırı olmamak ve o amaca kısmen veya tamamen tahis olunmak kaydıyla vaki bağış veya çeşitli ölüme bağlı tasarruflar yoluyla temellük ettiği taşınır taşınmaz malları veya paraları idare ve tasarrufa , harcamaya, bir veya birden fazla şirketin hisse senetlerine yatırmaya, obligasyonlarını veya diğer hisse temsil eden veya mevcut veya mevcut bulacak bir hak ve alacak ifade eden evrakını ve bil cümle hisse senetlerini ve bunlara ait kuponları almaya, satmaya, gelirlerini tahsil ve sarfa, Türk Medeni Kanunu Hükümlerine göre kurulan Vakıflar hakkında tüzüğe uygun olarak, Vakfın amacına benzer faaliyette bulunan yerli ve yabancı Vakıflardan yardım almaya ve fonlardan yararlanmaya ve bu yardımın temini için onlarla anlaşmalar akdetmeye,gelirlerini artırmak için para mevcutlarıyla veya Vakfın mal varlığına dahil kıymetlerle bir şirkete katılmaya, katılma paylarına isabet eden temettü ve kar hisselerini tahsil ve sarfa, mevcut veya mevcut bulacak gelirleriyle kuracağı akdi münasebetler için taşınır taşınmaz malların rehini dahil her türlü teminatları almaya, muteber banka vekaletlerini kabule, Vakfa sürekli gelir temin etmek amacıyla yatırımlar yapmaya, iktisadi işletme ,şirket ve ortaklıklar kurmaya ve kurulmakta olan şirketlere ortak olmaya, her türlü ekonomik girişimde bulunmaya,gayesinin tahakkuk ettiği iş için her türlü sözleşme yapmaya, muayyen işleri ihale etmeye, şartname tanzimine, kredi muameleleri yapmaya, hukuki tasarruflarda bulunmaya, Vakfın amacıyla ilgili ithalat ve ihracat işleri yapmaya, Vakıf gayelerini gerçekleştirmek amacıyla gerektiğinde ödünç alamaya, taşınır taşınmaz malları rehin göstermeye, vesaire teminat iradesine velhasıl Vakfın amaçlarından birinin veya tamamının gerçekleştirilmesi için faydalı ve lüzumlu bilumum teşebbüs ve tasarruf temellük ve sözleşmeleri icraya, Türk Medeni Kanunun ilgili maddesine uygun olarak izinli ve yetkilildir.

k) Vakfın mali durumunu ve Vakıflar Genel Müdürlüğündeki sicile tescil ettirmek,

ı)Vakfın her türlü faaliyetlerinin idamesi için gerektiğinde istikrazda bulunmak, Vakıf sahip olduğu gayrimenkuller üzerinde ipotek ve her türlü ayni haklar tesis ettirebilir, kiraya verebilir, Vakıf lehine rehin veya ipotek kabul edebilir.

MADDE 16) DENETLEME KURULU

Vakfın bütün muamelatı 3 kişilik bir denetleme kurulu tarafından denetlenir. Genel Kurul tarafından üç yıl için seçilen 6 üyeden en çok oy alan 3 kişi asil diğer 3 kişide yedek Denetleme Kurulu üyesini teşkil ederler. Bu Kurul aralarından birini başkan seçer, Yönetim Kurulunun herhangi bir şekilde yeniden seçime gitmesi halinde Denetleme Kurulu görevi ne devam eder. Vefat veya ayrılma halinde beş üyelik sırasına göre ilk yedek üye tarafından doldurulur, bu üye yerine geldiği üyenin görev süresini doldurur. Görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi caizdir. Genel Kurulca ibra edilmeyen Denetleme Kurulu Üyeleri tekrar seçilemez.

MADDE 17)Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri

a)Vakıf hesaplarını ayrı ayrı veya birlikte en az iki ayda bir defa periyodik olarak incelemek veya incelettirmek, denetlemek,

b)Bütçe uygulamasının kontrol etmek,

c) Her yıla ait bilanço ve faaliyet raporunu inceledikten sonra bir rapor düzenleyerek Genel Kurula sunmak,

d)Yıl içinde gördükleri aksaklıları yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirmek ve aksaklıkların düzeltilmesini sağlamak, su istimal niteliğinde tespit edilen olaylar olursa, olağanüstü Genel Kurul toplantısını istemek,

e)Görülen aksaklıkları ve bunlar hakkındaki görüşlerini denetleme defterine işlemek, denetçiler istedikleri takdirde Yönetim Kurulu toplantılarına iştirak edebilirler, ancak oy kullanamazlar. Denetçiler bu Vakıf Senediyle ilgili kanunlar ve Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlere ait denetçilere verdiği görevleri yapmaktan mesul olup aksine davranışlarından dolayı aynı hükümlerle sorumludurlar.

MADDE 18) Vakfın kuracağı işletmeler şirket şeklinde olduğu takdirde şirketinden en az %67 sermayesi Vakıf tarafından ödenir. Şirketin bütün personeli Vakıf Yönetim Kurulunun tasvibi ile atanırlar aynı yoldan işten uzaklaştırılırlar. İşletmelerin en verimli şeklinde çalışmasından Vakıf Yönetim Kurulu mesuldür.

MADDE 19) Vakfın Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerine fiili harcamaları haricinde ücret ödenmez, geçici özel görevlendirilme hallerinde Genel Kurul takdiri ile ödemeler yapılabilir.

MADDE 20) Vakıfca yapılacak ikraz, istikraz yardım ve ödemeler için karşılıklı olarak hiç bir faiz işlemi yürütülemez.

MADDE 21) Vakıf il ve ilçelerde belediye olan merkezlerde şube ve temsilcilikler açabilir. Vakfın Vakıf senedinde gösterilen gayeleri tam anlamı ile yerine getirilebilmesi maksadıyla ülke için yarar bulunması şartına bağlı olarak yurt içinde şube açabilmek için Vakıflar Genel Müdürlüğünden yurt dışında şube açabilmek için ise dışişleri bakanlığından izin alınacaktır.

MADDE 22)VAKFIN TEMSİLİ

Vakıf senedinde yazılı her türlü işlemleri yerine getirmek, Vakfı 3. Şahıslara karşı temsil ve ilzam etmek, Bankalara para yatırmak, hesap açmak, kapamak, para çekmek menkul ve gayrimenkuller almak ve satmak, Vakfı temsil ve ilzam etmek üzere Vakıf Yönetim Kurulu başkanı ve üyelerden birisinin atacağı imza ile Vakıf temsil ve ilzam edilir.

MADDE 23) Vakıf İlk kurucuları aşağıdadır. Sıralama doğum tarihine göredir.

1-MEHMET RAHMİ BİLGE

2-RUŞEN ŞERAFETTİN GEZİCİ

3-İSMET ARSLAN

4-HAMİT SEZGİN

5-RECEP MUSTAFAOĞLU

6-NUSRET PARILDAR

7-KAYA ÖZGEN

8-METİN ÜĞDÜL

9-ÜMİT DOĞAY ARINÇ

10-CEMİL TÜYSÜZ

11-AHMET KİBRİTÇİ

12-SEDAT YAVUZ

13-NECATİ AĞIRALİOĞLU

14-HÜSEYİN ÇAKIR

15-ERDOĞAN BAYRAKTAR

16-RECEP ALİ KAYA

17-EMİN KARAHAN

18-BAHRİ BİLALOĞLU

19-ZEKİ ÇİZMECİOĞLU

20-HALİL BİRCAN

21-AHMET HAKVERDİ

22-MUSTAFA HAŞLAK

23-DERVİŞ ORTAK

24-YUSUF ERKOÇ

25-FAZIL ATEŞ

26-HÜSEYİN KARA

27-MEHMET SARI

28-HAYRETTİN NUHOĞLU

29-HÜSEYİN TAVUKÇU

30-MUSTAFA RATİP SARAÇOĞLU

31-SİNAN GEDİK

32-LOKMAN ÖZTÜRK

33-KADİR RAMAZAN COŞKUN

34-MUHTEREM EROĞLU

35-ŞAKİR TEKER

GEÇİCİ MADDELER

MADDE 1- Vakfın kuruluş ve tescil formalitelerini müteakip 6 ay izinde yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar faaliyette bulunmak üzere aşağıda ad ve soyadları ile vazifeleri gösterilen kimseler Vakfın müteşebbüs mütevelli heyetidir.

1-BAŞKAN MEHMET SARI

2-BAŞKAN YARDIMCISI – CEMİL TÜYSÜZ

3-SEKRETER – HÜSEYİN KARA

4-MUHASİP – HALİL BİRCAN

5-VEZNEDAR – HÜSEYİN TAVUKÇU

6- ÜYE – BAHRİ BİLALOĞLU

7- ÜYE – ERDOĞAN BAYRAKTAR

MADDE : 2- Müteşebbüs Mütevelli Heyetinde bulunan MEHMET SARI- HÜSEYİN TAVUKÇU- VE HALİL BİRCAN Vakfı temsilen birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere veya bu üç kişinin tayin edeceği bir vekil ile Vakıf Senedinin Mahkeme nezdindeki tescili yapılır.

MADDE 3- İlk Genel Kurul toplantısına kadar aşağıda ad ve soyadları yazılı şahıslar Vakfın murakıplarıdır.

1-NECATİ AĞIRALİOĞLU

2-İSMET ARSLAN

3-SEDAT YAVUZ

MADDE 4- Müteşebbüs Mütevelli Heyet Vakfın çalışması ile ilgili gerekli talimatnameleri ve 3ncü maddede belirtilen hususlarda lüzumlu gördüğü bütün çalışmaları ilk Genel Kurul toplantısına kadar hazırlayıp aynı toplantıda arz edecektir. Dediler ve sözlerini bitirdiler.

Yazılan bu tutanak okumaları için kendilerine verildi. Okudular yazılanların hakiki arzuları olduğunu bildirmeleri üzerine altı tarafımızdan birlikte imzalandı ve mühürlendi. Bin dokuz yüz doksan iki senesi aralık ayının yirmi birinci pazartesi günü. 21.12.1992 Noter Kenan Varol izinli olduğundan başkatip Ahmet Şamlıoğlu imzalamıştır.

Bu Vakıf Senedi Beyoğlu 13ncü noterliğince düzenlenmiş 21/12/1992 tarih ve 59378 yevmiye numaralı resmi senedinde değişiklik yapılmasına ilişkin olarak Bakırköy 21nci noterliğince düzenlenen 13/10/2010 tarih ve 15512 yevmiye numaralı “Düzenleme Şeklinde Vakıf Tadil Senedi”nin tesciline ilişkin Şişli 1nci asliye hukuk mahkemesince verilen 08/03/2011 tarih, E:2010/84, K:2011/60 sayılı kararı gereği senet değişikliği Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kültür ve Tescil Daire Başkanlığınca merkezi sicil kaydı yapılmıştır.