logotop logobanner2

Hakkımızda

Zamanın duygu, düşünce ve hayat tarzını müşahhas çizgilerle geleceğe taşımanın adıdır, Mühendislik. Bu yönüyle Mühendislik, kuşaklar arasındaki köprülerdir. Mühendisliğin bu keyfiyet derinliğine katkıda bulunabilme niyetiyle 1992 yılında 35 Kurucu Üyenin bir araya gelmesiyle Mühendisler Vakfı kurulmuştur. Mühendisler Vakfı, teknik elemanlar camiasında içtimai yardımlaşmayı, Vakıf imkanları el verdiği nispette ülke kalkınmasına sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan yardım etmeyi ve bilhassa aşağıda zikredilen hizmetleri yapmayı gaye edinmiştir.

Mühendisler camiasına mesleki eğitim konusunda yardımcı olmak, karşılıklı – karşılıksız burslar vermek, eğitim kurumları açmak, yurt binaları yapmak, kurslar tertip etmek, kültürel ve mesleki seminer, konferans ve sempozyumlar düzenlemek, derece alanlara ödüller vermek, Vakfın gayesi uğrunda ileride hizmetleri olacağına inandığı kişileri yurt dışına ilmi araştırma mastır ve doktora yapmak üzere göndermek teknik ve kültürel konularda olmak üzere dergi, kitap, ansiklopedi gibi yayınlar yapmak, kütüphaneler açmak, Vakfın gayelerinin tahakkukuna yardımcı olmak üzere Vakfın mevcutlarını nemalandırmak ve milli gelire katkıda bulunmak gayesi ile sanayi ticaret, inşaat ve ziraat sahalarında işletmeler kurmak ve bunları çalıştırmak,

Meslektaşlarımıza yönelik seminerler düzenlemek, Cuma sohbetleri adı altında konusunda uzman kişileri konuşmacı olarak davet ederek bilgilendirme toplantıları tertiplemek, camiayı ve toplumu ilgilendiren konularda paneller düzenleyerek toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunmak, Ülkede teknoloji üretiminin gelişmesi için bu yöndeki çalışmalara yardımcı olmak ve ödüllendirmek, Mühendislik camiasına mesleki eğitim konusunda destek olmak adına yabancı dil kursları düzenlemek, üniversitelerin mühendislik bölümlerinde eğitim gören öğrencilere her yıl burs vermek, Vakfımızın amaçlarındandır.

Vakıf varlığını; “kuracağı işletmelerden, Vakfın gaye ve hizmetlerini benimseyen kişi ve kuruluşlardan gerek doğrudan doğruya gerekse vasiyet suretiyle yapılacak bağışlar ve hibelerle intikal edecek menkul gayrimenkuller, hak ve alacaklar esham ve tahvilatlardan oluşur, velhasıl iktisadi değeri olan her türlü meşru kazanç ve değerleri Vakıf kanunlarına uygun olarak kabul eder”1 ve bu mal varlığı ile Vakfın gayelerini gerçekleştirmeye çalışır…